Publicacions d’interés al DOGV

Selecció de decrets, resolucions i altre tipus de publicacions reflectides al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i relacionades amb telecomunicacions, mitjans i sector audiovisual.

Totes les referències estan en ordre cronològic invers en funció de la data de publicació. Punxant al número es mostrarà el text complet com a fitxer PDF. Destacats en negreta, assumptes que ELXMÈDIA ha trobat de particular interés o seguix/ha seguit amb major intensitat per qualsevol motiu.

Última actualització: 20 d’abril de 2021.


Abril 2021:

 • RESOLUCIÓ de 6 d’abril de 2021, del director general de Relacions amb les Corts, per la qual es publica l’addenda de modificació i pròrroga del conveni marc entre la Generalitat, a través de Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, i la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per al desenvolupament, la difusió i la divulgació d’actuacions en matèria de transparència, responsabilitat social, participació ciutadana i cooperació. Un dels canvis principals en el conveni marc és la inclusió de la memòria democràtica en l’àmbit d’actuació. [2021/3543]
 • DECRET 13/2021, de 9 d’abril, del president de la Generalitat, pel qual declara el cessament i nomena vocals del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. En concret, es fa oficial la renúncia voluntària de Manuel Camarasa Bravo com a representant del personal de la CVMC, així com la seua substitució per María Soledad Fernández Cano. [2021/3756]
 • RESOLUCIÓ de 8 d’abril de 2021, del president de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca la concessió d’ajudes al desenvolupament i preparació de projectes d’obres audiovisuals per a l’any 2021. [2021/3674]
 • RESOLUCIÓ de 6 d’abril de 2021, del president de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca la concessió d’ajudes per a la realització de festivals, cineclubs, concursos, jornades, esdeveniments i projectes singulars de caràcter audiovisual per a l’any 2021. [2021/3580]
 • RESOLUCIÓ de 30 de març de 2021, del president de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca la concessió d’ajudes per a escriptura de guió d’obres audiovisuals l’any 2021. [2021/3351]

Març 2021:

 • CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 6/2021, de 22 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment de subvencions per al foment del valencià en l’àmbit dels mitjans de comunicació i publicacions privats i agències de notícies. [2021/2791]

Febrer 2021:

 • ORDRE 6/2021, de 22 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment de subvencions per al foment del valencià en l’àmbit dels mitjans de comunicació i publicacions privats i agències de notícies. [2021/1671]
 • RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2021, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’efectua la convocatoria, per a l’exercici 2021, d’ajudes per a plans d’industrialització desenvolupats per associacions empresarials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, […] i els sectors emergents de […] la producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la quarta fase d’implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana 2018-2023. [2021/1592]
 • RESOLUCIÓ de 17 de febrer 2021, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual el fa públic l’acord del Consell Rector pel qual es declara deserta la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball 32.706, en la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, anunciat en la convocatòria número 10/2021, per Resolució de 15 de gener de 2021, de la Direcció General de Funció Pública. [2021/1550]
 • RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2021, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’efectua la convocatoria, per a l’exercici 2021, d’ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, […] producció audiovisual i producció de videojocs, dins de la quarta fase d’implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana. [2021/1136]
 • RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2021, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de la borsa de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana en la categoria de cap de redacció, i se’n fa pública la convocatòria. [2021/1034]
 • RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2021, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es publica la relació de llocs de treball de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana. [2021/1009]

Gener 2021:

 • RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, convocatòria número 10/2021. Concretament, el lloc vacant és el de cap del Servei de Fiscalització. [2021/487]
 • RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2021, de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, per la qual s’autoritza l’arrendament d’una llicència per a la prestació del servei de comunicació audiovisual de televisió digital local a la localitat d’Alcoi, demarcació TDL01A, canal 56, programa 4, titularitat de l’entitat Canal Treinta y Siete Televisión Marina Alta, SL, a favor d’Arte Quatre Víctor, SL. Esta última societat explota la televisió local “tvA”. [2021/297]
 • RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2020, del president de l’Institut Valencià de Cultura, del recurs de reposició presentat per Proyecta Films&Media, SL, contra la Resolució de 26 de novembre de 2020, del president de l’Institut Valencià de Cultura, de concessió d’ajudes per a la producció d’obres audiovisuals. La mercantil Proyecta Films&Media va reclamar perquè la seua subvenció era 12500 € inferior a la sol·licitada (de 350000 €, el màxim permés per la convocatòria). [2020/11328]

Desembre 2020:

 • RESOLUCIÓ de 28 de desembre del 2020, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es dona publicitat a l’acord pel qual es modifica el Reglament orgànic i funcional del Consell Rector. En concret, es deroga a causa de la pandèmia per Covid-19 un punt del Reglament que forçava l’assistència presencial dels membres a algunes reunions del Consell. [2020/11331]
 • RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2020, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es publica l’oferta d’ocupació púbica [sic] de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació per a 2020. [2020/11334]
 • RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2020, de la Secretaria Autonòmica de Comunicació, per la qual se cita les persones interessades en el procediment ordinari número 4/000076/2019-DZ per a comparéixer en via jurisdiccional. [2020/11160]
 • Per esta resolució sabem que la mercantil Emplazamientos Radiales, SL, amb seu a Alacant, va interposar un recurs contenciós administratiu contra la convocatòria, a finals de 2018, del concurs que havia de concedir els canals de TDT local que romanen buits a diverses demarcacions. Emplazamientos Radiales ja té experiència litigant amb administracions públiques valencianes… i amb altres.
 • RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2020, del gerent de la societat Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU, per la qual es dona publicitat a la relació de llocs de treball per a l’exercici 2020. [2020/10807]

Novembre 2020:

 • RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2020, del president de l’Institut Valencià de Cultura (Conselleria d’Educació, Cultura i Esport), de concessió d’ajudes per a la producció d’obres audiovisuals. [2020/10230]
 • RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2020, del president de l’Institut Valencià de Cultura, per a la concessió d’ajudes al desenvolupament i preparació de projectes d’obres audiovisuals per a l’any 2020. [2020/10027]
 • Nota: estrictament com a curiositat, remarcar que esta resolució es va publicar al DOGV dues vegades: el 25 de novembre (referència enllaçada al paràgraf anterior) i també el dia abans. El motiu sembla clar si comparem els dos fitxers PDF: la versió del dia 24 només conté la primera pàgina de la resolució, que es talla abruptament a mitja frase.
 • RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2020, del president de l’Institut Valencià de Cultura, de concessió d’ajudes a l’escriptura de guió d’obres audiovisuals en 2020. [2020/9868]
 • Nota: esta resolució va ser corregida al DOGV del 4 de desembre en localitzar-se errades d’ordenació al llistat de suplents.
 • RESOLUCIÓ d’11 de novembre de 2020, del president de l’Institut Valencià de Cultura (Conselleria d’Educació, Cultura i Esport), per la qual es concedeixen ajudes a l’organització i manteniment d’associacions empresarials i de professionals del sector audiovisual en 2020. [2020/9600]
 • Nota: esta resolució va ser corregida al DOGV del 20 de novembre, ja que s’havia omés un annex amb les associacions que demanaren subvenció però no arribaren a la puntuació exigida.
 • RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2020, del president de l’Institut Valencià de Cultura, per [la qual es concedeixen ajudes] a la realització de festivals, cineclubs, concursos, jornades, esdeveniments i projectes singulars de caràcter audiovisual per a l’any 2020. [2020/9637]

Octubre 2020:

 • RESOLUCIÓ de 7 d’octubre de 2020, de la directora general d’Indústria, Energia i Mines, per la qual es resol la convocatòria anticipada, per a l’exercici 2020, de les ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calcer, […] producció audiovisual i producció de videojocs, dins de la tercera fase d’implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana. Les ajudes a productores es poden trobar a la pàgina 15 del document. [2020/8297]

Setembre 2020:

 • RESOLUCIÓ de 3 d’agost de 2020, del president de la societat Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU, per la qual es dona publicitat a la designació i contractació de Marta Mateu Arce, que exercirà la Vicegerència de la societat. [2020/6936]

Agost 2020:

 • RESOLUCIÓ de 3 d’agost de 2020, del president de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca la concessió d’ajudes al desenvolupament i preparació de projectes d’obres audiovisuals per a l’any 2020. [2020/6524]

Juliol 2020:

 • RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2020, del president de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca la concessió d’ajudes a l’organització i el manteniment d’associacions empresarials i de professionals del sector audiovisual el 2020. [2020/5970]
 • RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2020, del president de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca la concessió d’ajudes a la producció d’obres audiovisuals. [2020/5964]
 • Informació pública del projecte d’ordre de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions per a l’adquisició d’equipament i realització d’instal·lacions associades de sistemes de televisió via satèl·lit SATTDT a la Comunitat Valenciana. [2020/5758] [Documents i projecte d’Ordre]

Juny 2020:

 • RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2020, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de la borsa de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la categoria de meteoròleg o meteoròloga en la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana i se’n fa pública la convocatòria. [2020/4797]
 • RESOLUCIÓ d’11 de juny 2020, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de la borsa de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana en el lloc de cap del Gabinet Tècnic, i se’n fa pública la convocatòria. [2020/4399]
 • RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2020, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte d’Ordre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment de subvencions per al foment del valencià en l’àmbit dels mitjans de comunicació privats i agències de notícies. [2020/4240] [PDF projecte d’Ordre]

Abril 2020:

 • RESOLUCIÓ de 28 d’abril de 2020, del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, per la qual es dóna publicitat al nomenament de personal directiu de l’entitat. Concretament, es fa pública la contractació de Raquel Pérez Ejerique per al lloc de directora d’Informatius. El seu contracte està en vigor des del 27 d’abril de 2020. [2020/3119]
 • RESOLUCIÓ de 15 d’abril de 2020, del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, per la qual es dona publicitat al cessament de personal directiu de l’entitat. En concret, es fa públic el cessament de Remei Blasco Cháfer com a directora d’Informatius. [2020/2922]
 • RESOLUCIÓ de 15 d’abril de 2020, del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, per la qual es dona publicitat al nomenament de personal directiu de l’entitat (Higinio Añó Sanz s’incorpora com a director d’Explotació i Enginyeria, mentre que Benjamín Marín Pérez assumeix la direcció de Comunicació i Publicitat). [2020/2924]
 • RESOLUCIÓ de 10 de març de 2020, per la qual es dona publicitat al cessament d’Empar Marco com a directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana. [2020/2762]

Març 2020:

 • RESOLUCIÓ de 10 de març de 2020, per la qual es dona publicitat al nomenament d’Alfred Costa Folgado com a director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana. [2020/2344]

Febrer 2020:

 • RESOLUCIÓ de 4 de gener de 2020, de la Secretaria Autonómica de Comunicació, per la qual es suspén cautelarment el procediment d’adjudicació de 31 llicències per a la prestació del servei de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència de caràcter comercial a la Comunitat Valenciana, convocat per resolució de data 9 de novembre de 2011 de la Conselleria de Presidència i Vicepresidència del Consell. [2020/1071]

Gener 2020:

 • RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2020, del president de la societat lnfraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU, per la qual es dona publicitat a la designació i contractació de Juan Alegre Sanahuja com a gerent. [2020/634]
 • RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2019, de la Secretaria Autonòmica de Comunicació, per la qual s’atorga habilitació definitiva per a la prestació del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència d’àmbit local, de referència DGV-1102163, a favor de l’Ajuntament de Torrent (dial: 97.3 MHz). [2019/12478]
 • RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2019, de la Secretaria Autonòmica de Comunicació, per la qual s’atorga l’habilitació definitiva per a la prestació del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència, d’àmbit local, de referència DGV-9335798, a favor de l’ajuntament de Pego (dial: 107.8 MHz). [2019/12299]
 • RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2019, del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, sobre delegació de competències de contractació de subministraments i serveis relatius a equipament actualment existent en la xarxa de difusió del múltiple autonòmic de la Comunitat Valenciana a favor de la Presidència de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. [2019/12534]

Desembre 2019:

 • RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2019 la secretaria Autonòmica de Comunicació per la qual s’autoritza l’arrendament de les llicències per a la prestació del servei de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència en les localitats de La Vall d’Uixó, freqüència 93.6 MHz i Benicarló, freqüència 106.2 MHz, titularitat de l’entitat Sociedad Española de Radiodifusión, SLU, a l’entitat Canal Maestrat, SL. [2019/12033]
 • RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2019, de la secretaria autonòmica de Comunicació, per la qual s’autoritza l’arrendament d’una llicència titularitat de Juan i Enrique Adell Bover per a la prestació del servei de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència en la localitat de Vinaròs, freqüència 98.2 MHz, a l’entitat Canal Maestrat, SL. [2019/12048]
 • RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2019, de la Secretaria Autonòmica de Comunicació per la qual s’atorga l’habilitació definitiva per a la prestació del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència, d’àmbit local, de referència DGV-1800157, a favor de l’Ajuntament d’Aldaia (dial: 89.4 MHz). [2019/12030]
 • RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2019, de la Secretaria Autonòmica de Comunicació per la qual s’autoritza l’arrendament d’una llicència per a la prestació del servei de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència en la localitat d’Alacant, freqüència 93.2 MHz, titularitat de l’entitat Radio Comunicación, S.A, a l’entitat Sociedad Española de Radiodifusión, S.L.U. [2019/12203]
 • RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2019, de la secretaria Autonòmica de Comunicació per la qual s’autoritza l’arrendament d’una llicència per a la prestació del servei de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència en la localitat d’Elx, freqüència 99.1 MHz, titularitat de l’entitat Sociedad Española de Radiodifusión, S.L.U, a l’entitat Radio Comunicación, S.A. [2019/12081]
 • Nota: a este fil de Twitter explicàrem el significat de les dues resolucions anteriors, que involucren Cadena Dial Alacant i Radio Elche Cadena SER.
 • DECRET 20/2019, de 4 de desembre, del president de la Generalitat, pel qual declara el cessament i nomena vocals del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Rafael Xambó Olmos va ser substituït per Rosa Maria Yagüe Perales per decisió de Compromís, mentre Vicente Cutanda Mansilla i Marc Pallarès Piquer van ser ratificats als seus llocs. [2019/11852]

Novembre 2019:

 • RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2019, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es dona publicitat a les bases de la convocatòria del concurs per a la proposta de nomenament de la persona que ocuparà la Direcció General de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana en substitució d’Empar Marco. [2019/10971]
 • RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2019, del president de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es resol el recurs de reposició presentat per Nakamura Films, SL contra la Resolució de 10 d’octubre de 2019, per la qual s’accepta la renúncia presentada a una subvenció per a la producció audiovisual de 2017. La Generalitat va cancel·lar el crèdit assignat a la subvenció en lloc de concedir-se-la a Nakamura (suplent). [2019/10973]
 • DECRET 16/2019, de 31 d’octubre, del president de la Generalitat, pel qual es declara el cessament i nomenen vocals del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. En concret, es fa oficial la renúncia de Macu Gimeno Mengual com a representant del personal de la CVMC, així com la seua substitució per Manuel Camarasa Bravo i la incorporació de Rosa María Agost Canós en representació del Consell de la Ciutadania. [2019/10539]

Estem treballant per a fer més extensa esta recopilació afegint períodes de temps anteriors.